donderdag 19 maart 2015

4 juni 2015, Avondworkshop Onderhandelen

onderhandelen, ijsbergtheorie
Onderhandelen doe je overal: thuis, op het werk, met opdrachtgevers, met klanten. Onderhandelen is namelijk een dialoog van mogelijkheden, waarbij beide partijen met een besluit instemmen EN zich er daarna ook nog aan houden. Er moet dus altijd een win-win in zitten

Wil je die leuke opdracht doen, maar dan wel voor een goede betaling? Heb je de inzet van je opdrachtgever nodig bij het bereiken van jouw resultaat? Hoog tijd om te gaan onderhandelen!




In de workshop ´Onderhandelen’ krijg je handvatten aangereikt om het gesprek met opdrachtgevers, collega´s en klanten aan te gaan. Je leert heel helder te maken wat je wensen zijn, je criteria voor succes te bepalen, en goed te luisteren naar je onderhandelingspartner. Daarnaast kijken we naar jouw overtuigingen en gaan we vooral veel praktisch oefenen.

Workshop:            Onderhandelen
Deelnemers:         5-10
Datum:                 donderdagavond 4 juni 2015
Tijd:                     20.30-22.00 uur
Lokatie:                Meerssen
Kosten:                 €49,50  excl. BTW
Inschrijven:          ellen@barcavela.nl


Telefoon:              06-11131744 

29 mei 2015 workshop Netwerken- Net Werken



Jij hebt de moed gehad om van jouw passie je bedrijf te maken. Je bent heel goed in je vak maar je merkt dat goed zijn nog geen garantie is voor succes. Ondernemen is meer dan inhoudelijk vakmanschap, het vraagt ook een aantal ondernemersvaardigheden.

Hoe zorg je er voor dat jouw bedrijf ook een succesvol bedrijf blijft? Hoe zorg je ervoor dat je, ook op de lange termijn, voldoende klanten hebt, voldoende inkomsten genereert, en nog heel lang jouw passie in je bedrijf kunt uitvoeren? Hoe combineer je al die rollen die je hebt in jouw eigen bedrijf: professional, relatie-beheerder, financieel manager, directeur, verkoper en bedrijfsleider.
Barcavela biedt een cyclus van 6 workshops waarin de elementen van ondernemerssucces worden behandeld. Deze workshops kunnen los van elkaar worden gevolgd, maar kunnen ook worden gecombineerd met individuele coaching..

In de workshop 'Netwerken' leer je de theorie maar vooral ook de praktijk van netwerken. Je gaat onderzoeken wat je wil bereiken met netwerken; wil je vinden of gevonden worden, wil je contacten of contracten, wat moet in real life en wat kan online? We gaan diepgaand in op lichaamstaal, we kijken naar de mogelijkheden voor online netwerken via Social Media, je krijgt tips om je Know- Like en Trust – factor te verhogen , en we gaan oefenen met het concept van Durf te Vragen.

Workshop:            Netwerken - Net Werken
Deelnemers:         8-15
Datum:                 vrijdag 29 mei 2015
Tijd:                     9.30-17.00 uur
Lokatie:                Zuid Limburg
Kosten:                €178,50  excl. BTW, excl. lunch
Inschrijven:          ellen@barcavela.nl
Telefoon:              06-11131744 


NB In de leergang worden de workshops gecombineerd met individuele coaching, en wordt 1:1 verdieping gegeven aan de behandelde onderwerpen. De kosten voor de losse workshops zijn €178,50. De kosten voor de totale leergang (6 workshops en 4 persoonlijke coaching-gesprekken) bedragen €1.895,-- . Alle kosten zijn exclusief BTW en exclusief lunch. Al deze kosten zijn bij de belastingdienst op te voeren als studiekosten.

de leidende (project)manager

Als je met een groep aan een doel werkt heb je al snel een leider nodig. Maar wat is nu een leider? En wat is het verschil tussen een leider en een manager?

leider manager

Jarenlang ging de grap de wereld rond dat je als je verdwaald was hulp kon vragen aan een manager, die dan met je zou kijken naar de criteria waaraan een weg moest voldoen, of aan een leider, die in een boom zou klimmen en zou kijken waar de uitgang was. Best grappig natuurlijk, maar is er echt zo veel verschil tussen managers en leiders, is het een ander soort mensen of zijn het mensen die ander gedrag vertonen? Zijn managende leidinggevenden fout en leidende leidinggevenden goed bezig? Moeten we vooral áf van de managers?



Leiderschap vs management


Wikipedia stelt dat leiderschap een proces is waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken (sturen), waarbij bij management vooral de nadruk ligt op beheer en beheersing. Dat geeft waarschijnlijk meteen aan waarom we vaak zo'n hekel hebben aan managers en we leiders willen: als we managers inderdaad zien als de beheerser met de spreadsheet, dan vraagt dat alleen maar weer iets van je; als de leider degene is die je naar een doel stuurt kan het zijn dat hij jou iets biedt, in plaats van vraagt.

Quinn


In de leiderschapstrainingen van Barcavela werken we met het model van Quinn: leiden en managen zijn allebei rollen die leidinggevenden vervullen, net zoals bijvoorbeeld innoveren, stimuleren en coördineren.

Effectieve leidinggevenden spelen in op de situatie en kunnen in verschillende omgevingen, met verschillende mensen en onder verschillende omstandigheden ander gedrag laten zien. Do the things right EN do the right things.

Soms moet je dus managen (beheersen, zorgen dat je binnen de gestelde kaders blijft) en soms moet je leiden (richting geven, kaders bieden)

Projectmanagement


En of dat in een lijnorganisatie al niet lastig genoeg is, de eisen die aan leiderschap in tegenwoordige organisaties worden gesteld, worden ook aan leiders in projectorganisaties gesteld. Als projectmanager moet je zonder formele macht professionals aansturen, die vaak niet eens binnen jouw eigen organisatie werken.
Ik ben erg blij dat ik ook dit jaar voor de Universiteit Maastricht weer een aantal workshops binnen hun Post Graduate opleiding Projectmanagement mag verzorgen; workshops die gaan over de zachte kanten van projectmanagement: leiderschap, werken in teams, en sociaal dynamische aspecten van werken in projecten.

Klik hier voor meer info over de hele Post Graduate opleiding Projectmanagement van de Universiteit Maastricht. NB: Er zijn nog plaatsen beschikbaar!


Maastricht University

dinsdag 17 maart 2015

samenwerken

samenwerken
In bijna elke organisatie moet je samenwerken met anderen; soms leuke mensen, soms 'lastige' mensen. Toen ik wegging uit een organisatie van 1000 man, en, in eerste instantie, helemaal alleen aan Barcavela begon hoefde ik even niet samen te werken; maar wat was dat eenzaam.... de mens is toch een sociaal wezen. Ik miste het sparren met anderen, elkaar helpen, even samen aan de koffie-automaat, de simpele vraag naar mijn weekend. Ik was dan ook blij toen ik weer meer kon gaan samenwerken met anderen.




Maar omdat samenwerken niet altijd eenvoudig is, is het goed om soms eens even stil te staan bij de theorie van samenwerken; waarom, hoe, verschil tussen losse groep en high performance team. Een eenvoudig model rondom samenwerken gaat uit van een rangorde van vijf hoofdzaken:
 1. doelen 
 2. taken 
 3. procedures 
 4. persoonlijke verhoudingen 
 5. persoonlijke overtuigingen 

Doelen: 

Voor effectieve samenwerking moeten de doelen duidelijk, begrepen en aanvaard zijn: zonder doel geen noodzaak tot samenwerken. Binnen een team is bij de leden het besef aanwezig dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan eenieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt. Binnen een losse groep is de overheersende gedachte vaak dat men is samengevoegd vanwege  administratieve redenen, om de ‘span of control’ beheersbaar te houden of juist om een managementlaag eruit te kunnen snijden; er is geen gezamenlijk doel.

Taken:

Voor een goede samenwerking is het nodig dat ieder teamlid, ook de leidinggevende, precies weet wat ieder ander van hem verwacht of nodig heeft.. Binnen goed lopende teams zijn de leden ervan doordrongen dat iedereen bijdraagt aan het eindresultaat en dat door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden het proces kan worden gestroomlijnd. Binnen een groep zijn mensen vooral bezig met hun eigen taak en is er weinig begrip en kennis van de taken van de andere groepsleden. Er is geen overzicht hoe de ander bijdraagt aan het eindresultaat. Dit is overigens vaak ook de basis voor onbegrip, achterdocht en eigen koninkrijkjes. 
Als de taken duidelijk en redelijk conflictloos zijn zal het team effectief werken. 

Binnen goedlopende teams wordt gestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden wordt gevraagd mee te denken over de doelstellingen en hoe deze te bereiken. Naast hun ‘handen’ wordt actief gebruik gemaakt van hun ‘hoofd’. Immers, twee weten meer dan één. En dan kunnen schijnbaar onmogelijke doelstellingen op een creatieve manier worden gerealiseerd. Het verschil tussen en team en een groep is binnen dit kader dan ook dat in een groep de manager vanuit controle stuurt. De leden krijgen te horen welke taak ze moeten uitvoeren, wanneer dit gereed moet zijn en bij voorkeur hoe dit moet gebeuren. Ze worden gereduceerd tot ‘handjes leveren’.

Procedures: 

Als het doel (wat en waarom) en de taken (wie)  helder zijn, moet ook nog gekeken worden naar procedures, het hoe. Hoe worden besluiten genomen, problemen aangepakt, gesprekken geleid, conflicten gehanteerd.
Binnen goedlopende teams voelen de leden zich verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking. In plaats van over elkaar te praten wordt er met elkaar gepraat. De manager wordt alleen ingezet als conflicten (dreigen te) escaleren. Het verschil tussen een goedlopend team en een groep is in dit opzicht dat bij een groep bij conflicten over elkaar wordt gesproken en voor het oplossen ervan wordt gekeken naar de manager. Hij/zij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost.

Onderlinge verhoudingen:

De mate waarin men elkaar vertrouwt, helpt, respecteert en zich prettig met elkaar voelt, kan de wijze van samenwerken beïnvloeden. Negatieve gevoelens komen tot uiting in het verbale en niet-verbale gedrag. Men ontloopt elkaar, neemt elkaar op de korrel (rechtstreeks of in de vorm van roddel) en ervaart het samen moeten werken als een ‘pijn’. Vaak wordt in dergelijke gevallen gesproken over ‘strijdige karakters’ en ‘mensen met een onprettige aard’. 

Binnen een goedlopend team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij eenieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.

Binnen een groep daarentegen wordt vaak wantrouwen ervaren waardoor de leden op gaan letten wat ze zeggen. Ze zorgen ervoor dat ze vooral geen ‘domme dingen’ zeggen. Dit gaat ten koste van creativiteit en probleemoplossing.

Topteams weten ook hoe belangrijk het is om successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt. De manager beseft dat het zijn taak is de voorwaarden te scheppen om de teamleden te laten excelleren. Het grote verschil met een groep is daarbij dat binnen een groep resultaten nauwelijks worden gevierd; ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.’ Feedback gaat binnen een groep vooral over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden. Successen die er zijn worden door de manager ‘geclaimd’.

Persoonlijke overtuigingen: 

Een team bestaat uit individuen, personen met eigen overtuigingen, ideeën of opvattingen over van alles en nog wat, bewust en onbewust. Het is handig om elkaars overtuigingen op relevante gebieden te kennen. Als je elkaars overtuigingen kent, begrijp je soms beter waarom iemand iets doet of zegt of juist niet doet of zegt.

Context:

De context waarin een team werkt heeft invloed op de effectiviteit van een team. Een bureaucratische cultuur, een hoofdkantoor dat van alles wil, veranderende wetgeving, veranderende klantwensen: allemaal voorbeelden van zaken die de werking van een team in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Teamontwikkeling, of leren samenwerken, betekent dat je als team moet leren die context te beïnvloeden, en tegelijkertijd als individueel teamlid dicht bij jouw eigen overtuigingen te blijven.


Meer weten over de samenwerking binnen jouw team?
we kijken graag met jou mee naar de wat, waarom, wie, hoe, en samen van jouw team:

WAT moet er gebeuren en WAAROM (doelen) 
WIE gaat dat doen (taakverdeling)
HOE gaat dat gebeuren (procedures) 
SAMEN met anderen die anders denken dan jij



NB deze blog is al eerder gepubliceerd




maandag 9 maart 2015

creativiteit: trainen van de verbeelding

Zoals in de vorige blog beloofd bijgaand een aantal wetenschappelijk onderbouwde methoden om verbeelding, een van de meest in het oog springende onderdelen van de Innovation Engine, te trainen.

Innovation Engine Seelig











Wat is verbeelding?


Verbeelding is de kans om mogelijkheden te zien, alternatieven te vinden, links te ontdekken zien, nieuwe concepten  of objecten te maken, een nieuwe toepassingen voor een bestaand concept bedenken of originele oplossingen voor een probleem vinden.
Verbeelding is geen aangeboren kwaliteit, verbeelding kun je trainen!


1. Andere vragen stellen


De manier waarop je de vraag stelt bepaalt welk soort antwoorden je krijgt. Je traint jezelf bijvoorbeeld met uitdagende vragen, die méér dan 1 goed antwoord kennen: dus niet 5+5=.... , maar ....+...=10. Daag jezelf uit om zoveel mogelijk goede oplossingen te bedenken!

2. veranderen van frames


Een andere manier van verbeelding trainen zit in het veranderen van frames. Het metamodel van NLP geeft handvatten voor het benoemen van vervormingen, generalisaties en weglatingen die  iemand in zijn taal maakt, en met gebruikmaking van dit model kun je jezelf oefenen om te ontregelen. Dit is trouwens ook de manier waarop heel veel grapjes in elkaar zitten.

hond
Seelig geeft als voorbeeld de detective die aan een man vraagt of zijn grote hond bijt. 'nee', zegt die man, 'mijn hond bijt niet'. Pas als de detective wordt gebeten door de hond die naast de mand lag, zegt die man: 'maar dit is niet mijn hond'






3. Combineren

Een derde manier van training zit in het het combineren van al bestaande zaken. Zelf connecties maken tussen 2 losse beelden, de relatie ontdekken tussen een foto en jezelf, of een gevoel in kleuren beschrijven.

ipv zoek de 10 verschillen nu zoek de 10 overeenkomsten:


zoek de 10 verschillen









4. Vooronderstellingen onderzoeken

Verbeelding train je ook door je vooronderstellingen te onderzoeken: wat is mooi, rijk, aardig, lelijk? Als iemand je zegt dat de inhoud van jouw vuilnisbak niet waardeloos maar waardevol is, moet jij gaan benoemen wat waarde voor jou is, en dan kun je -zoals net bij de combinatie genoemd- relaties ontdekken tussen de inhoud van je vuilnisbak en de uitwerking van je waardewoorden.

5. TRIZ

In 1946 heeft de Rus Genrich Altshuller onderzocht welke denkstappen de grootste bron van innovatie waren, en deze (40) TRIZ-principes zijn nog steeds heel goed bruikbaar om op een andere manier naar problemen te kijken: principe 2 bijvoorbeeld: Weglaten van een deel van een product of alleen noodzakelijke het deel van een product gebruiken, wat leidde tot de ontdekking van suikervrij ijs. Of bijvoorbeeld principe 6: maak een product meer uniform, universeel of multifunctioneel, wat ontwerpers bracht tot de universele all-in-one afstandbediening.. Klik hier voor meer informatie over TRIZ.

Meer weten?

Op dinsdagavond 3 november 2015 verzorgt Barcavela weer een workshop over Creativiteit. Informatie vind je hier.

Bronnen:

 • InGenius: A Crash Course on Creativity  Tina Selig (2012). ISBN 10: 0062020706
 • TRIZ for Engineers, Karen Gadd (2011) ISBN 10 0470741880
 •  TED-talk van Seelig : een inspirerende presentatie over creativiteit

en dank aan Bas Jansen en Mark van der Zwan voor de boekentips

donderdag 5 maart 2015

de motor voor creativiteit

Het laatste jaar heb ik met regelmaat bijeenkomsten over creativiteit mogen leiden, voor ondernemers, wetenschappers, subsidiebureaus - en voor kinderen-.  Omdat ik altijd wetenschappelijke onderbouwing bij mijn beweringen wil hebben, heb ik heerlijk mogen grasduinen in de literatuur rondom creativiteit.

Innovation Engine


Tina Seelig, een Stanford Professor heeft veel onderzoek gedaan naar creativiteit en van haar hand is de Innovation Engine:

Innovation Engine Seelig
Seelig geeft aan dat je voor creativiteit op individuele basis verbeelding, kennis en attitude nodig hebt, en op een grotere schaal een stimulerende omgeving, cultuur en hulpbronnen. Verbeelding kun je trainen, Kennis kun je opdoen, Attitude kun je creëren, een stimulerende Omgeving en Cultuur kun je bouwen, en Middelen zijn er al, en mag je benutten. Onderstaand ga ik op alle 6 de onderdelen kort in.






1. Verbeelding

Het meest in het oog springende onderdeel van de Creative Engine is verbeelding: de kans om mogelijkheden te zien, alternatieven te vinden, links te ontdekken zien, nieuwe concepten  of objecten te maken, een nieuwe toepassingen voor een bestaand concept bedenken of originele oplossingen voor een probleem vinden.
Verbeelding is geen aangeboren kwaliteit, verbeelding kun je trainen!

In de volgende blog een aantal manieren om je verbeelding te trainen


2. Kennis

Kennis is de gereedschapskist voor je verbeelding. Je kunt leren door naar school te gaan, opleidingen te volgen, boeken te lezen, maar een andere heel effectieve manier is aandachtig waarnemen. Door met frisse ogen naar je omgeving te kijken krijg je heel veel informatie die je normaal niet bewust zou waarnemen. Een filosofie die dit heel goed uitwerkt is Mindfulness. Door alle sensaties van een rozijn waar te nemen krijg je heel veel informatie die je later weer kunt gebruiken om je verbeelding aan het werk te zetten.

3. Attitude

Attitude gaat om je instelling, je motivatie, je drive. Het is aan jou om te bepalen of je creatief wil zijn, of je input uit je omgeving tot waardevol wil benoemen en wil gebruiken om tot een oplossing te komen. Maar als creativiteit denkkracht vergt, moet je die wel hebben. Mullainathan en Shafir brengen in hun boek Schaarste het begrip bandbreedte naar voren: Hoeveel denkcapaciteit wordt in beslag genomen door alledaagse zaken of essentiële levensissues, en hoeveel bandbreedte blijft over om met andere zaken bezig te zijn. Hoe kun jij  condities en kansen creëren. lees meer over bandbreedte in deze eerdere blog

Verbeelding, kennis en attitude zijn de creativiteits-onderdelen die je nodig hebt op individuele basis, maar daarnaast heb je op grotere schaal (de buitenkant van de Creative Engine) ook een stimulerende omgeving, cultuur en middelen nodig.

4. Stimulerende omgeving 

Creatieve bedrijven als Google weten dat een uitnodigende habitat leidt tot creatieve ideeën: de meeste ideeën doe je immers niet op achter je bureau, maar badend (Eureka), wandelend of spelend. Zij investeren in gekke gebouwen met een maffe inrichting om zo creativiteit uit te dragen en uit te dagen.

Om zelf creatief te zijn helpt het om te zorgen voor een omgeving met prikkels, plaatjes, leuke info: allemaal factoren die leiden tot een brede focus. Als je eerder blogs van mij hebt gelezen frons je nu wellicht even je wenkbrauwen: ging het niet allemaal om een opgeruimde omgeving en nauwe focus? Let dan op. Als ik schrijf over timemanagement dan gaat het over effectief zijn in het uitvoeren van niet-creatieve taken, en dan is een nauwe focus essentieel: dan heb je, zoals onderzoekers van het Princeton University Neuroscience Institute onderzochten een opgeruimde omgeving nodig (zie eerdere blog). Voor creatieve taken geldt dit niet, hier is een brede focus net ondersteunend.

5: Cultuur

Een stimulerende omgeving betekent ook een omgeving met stimulerende mensen, regels, beloningen en cultuur. Wat doet jouw baas of jouw opdrachtgever om jou het gevoel te geven dat je creatief mag zijn, fouten mag maken, mag proberen en falen, en tijd soms niet kunt verantwoorden met directe output?

In een innovatiegerichte organisatie krijgen professionals tijd en ruimte voor het ontwikkelen van producten, processen of ideeën. Een mooi voorbeeld van steun voor innovatie is de 20%-regel bij, ook weer, Google. Alle professionals krijgen daar 20% van hun tijd de mogelijkheid om zelf nieuwe ideeën te ontwikkelen. Onder andere Gmail is in deze 'vrije tijd’ ontwikkeld. Creativiteit gaat niet allen om het ontwikkelen van het product, maar is vaak ook nodig op sociaal vlak, om anderen voor een idee te winnen.

In deze eerdere blog lees je een innovativiteitscheck voor jouw organisatie, en vind je een paar creativiteitskillers en creativiteitsaanjagers.

6: Middelen

Een van de meest in het oog springende middelen is geld, maar natuur, stedelijke omgeving, kunst, en toegang tot informatie, kunnen net zo goed middelen vormen. Middelen zijn op metaniveau wat kennis is op individueel niveau: de gereedschapskist voor verbeelding.


Meer weten?

Op dinsdagavond 3 november 2015 verzorgt Barcavela weer een workshop over Creativiteit. Informatie vind je hier.

Bronnen:

 • InGenius: A Crash Course on Creativity  Tina Selig (2012). ISBN 10: 0062020706
 • TRIZ for Engineers, Karen Gadd (2011) ISBN 10 0470741880
 • TED-talk van Seelig : een inspirerende presentatie over creativiteit

workshop Creativiteit


Is creativiteit voorbehouden aan kunstenaars en uitvinders, of kun jij zelf ook wat met creativiteit?

In de workshop Creativiteit gaan we er van uit dat ook voor ondernemers en ondernemende professionals zoals jij en ik, winst ligt in het inzetten van je creativiteit en je verbeelding.  We gaan in op het creatieve proces, kijken naar effectieve methodes om te brainstormen en gaan vooral heel veel oefenen met het aan het werk zetten van onze verbeelding. Wij volgen Einstein: hij was diegene die zei dat als een idee niet absurd lijkt, het nooit een goed idee kan zijn.




Op dinsdagavond 3 november organiseert Barcavela weer een workshop Creativiteit
Deze workshop staat garant voor veel ideeën, veel plezier en een heel scala aan technieken die je voor jouw eigen bedrijf kunt inzetten

Ervaringen van andere deelnemers: hilarisch, verrassend praktisch, stimulerend, inspirerend
Gemiddelde waardering: 8,8

Workshop              Creativiteit
Woensdagavond    dinsdagavond 3 november van 19.30- 22.00 uur
Lokatie                   Meerssen
Kosten                    € 49,00 excl. 21% BTW pp
Aanmelden             via ellen@barcavela.nl